Privacy policy

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Celina Groothuizen Trainingen en Coaching. Celina Groothuizen Trainingen en Coaching zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In deze verklaring wordt omschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel en hoe vervolgens met deze gegevens wordt omgaat. 

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching, gevestigd te ‘s-Gravendeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Celina Groothuizen Trainingen en Coaching verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die (mogelijk) worden verwerk:

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE GEGEVENS

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Celina Groothuizen Trainingen en Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Celina Groothuizen Trainingen en Coaching raadt ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@celinagroothuizen.nl. De gegevens zullen dan direct worden verwijderd. 

DOELEINDEN EN JURIDISCHE GRONDSLAG

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het versturen van offertes

Wanneer u een offerte opvraagt bij Celina Groothuizen Trainingen en Coaching worden uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om u een correcte offerte toe te sturen. 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Het afhandelen van uw betaling 

Om uw betaling af te kunnen handelen, verwerkt Celina Groothuizen Trainingen en Coaching uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer. 

Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Uitoefening dienstverlening

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching kan uw voor- en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerken, indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van wijzigingen in de dienstverlening.

Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen over de dienstverlening van Celina Groothuizen Trainingen en Coaching, kan uw voornaam en leeftijd worden verwerkt. 

Recensies kunnen op de website of social media van Celina Groothuizen Trainingen en Coaching worden geplaatst uit commercieel belang. 


Juridische  grondslag: toestemming

Celina Groothuizen Training en Coaching kan ook persoonsgegevens verwerken als zij hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Juridische grondslag: wettelijke verplichting

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Celina Groothuizen Trainingen en Coaching) tussen zit.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Celina Groothuizen Training & Coaching hanteert de volgende bewaartermijnen:

Facturatie en financiële administratie
Celina Groothuizen Trainingen en Coaching is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden om gegevens over facturatie en financiële administratie ten minste 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Overige gegevens
Celina Groothuizen Trainingen en Coaching zal overige persoonsgegevens verwijderen na 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

DELEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Celina Groothuizen Trainingen en Coaching, sluit Celina Groothuizen Trainingen en Coaching een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Celina Groothuizen Trainingen en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden worden uw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld: 

 • Boekhouder 
 • Boekhouderprogramma 
 • Websitesoftware en -hosting
 • Websitebouwer
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching gebruikt alleen noodzakelijke cookies en analytische die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Celina Groothuizen Trainingen en Coaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstelling.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is geslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

GEPLAATSTE COOKIES

Noodzakelijke cookies

Naam

Retentie 

Functie

elementor

permanent

Gebruikt in context met het WordPress-thema van de website. Met deze cookie kan de website-eigenaar de inhoud van de website implementeren of wijzigen

wc_cart_hash_#

Permanent 

Doel wordt onderzocht

wc_fragments_#

Sessie

Doel wordt onderzocht

Analytische cookies

Naam

Retentie

Functie

_ga

2 jaar

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

_gat

1 dag

Analyseert het surfgedrag, de stroom en de bron van de bezoekers

_gid

1 dag

Bijhouden en volgen van paginaweergave

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Celina Groothuizen Trainingen en Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Celina Groothuizen Trainingen en Coaching een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@celinagroothuizen.nl. Celina Groothuizen Trainingen en Coaching reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen. 

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BEVEILIGING

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@celinagroothuizen.nl.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die Celina Groothuizen Trainingen en Coaching verwerkt ten behoeve van de in deze privacy- en cookieverklaring besproken punten. Celina Groothuizen Trainingen en coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of de inhoud van websites of diensten van derden.

WIJZIGING PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2021. Celina Groothuizen Trainingen en Coaching behoudt zich te allen tijde het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan wordt u hiervan schriftelijk en/of digitaal op te hoogte gebracht.

CONTACT

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem contact op via onderstaande gegevens. 

Per e-mail: info@celinagroothuizen.nl.

Per post:
Celina Groothuizen Trainingen en Coaching
Laning 13C

3297 TB  Puttershoek

Celina Groothuizen Trainingen en Coaching is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76759199.

Mindfulness online
Compassie online
Traject online