Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, oefendagen en coaching die Celina Groothuizen training en coaching verzorgt. Alle trainingen, workshops, oefendagen en coaching zullen hierna training(en) worden genoemd.

Artikel 1. Definities

1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. Opdrachtnemer: Celina Groothuizen Trainingen en Coaching, gevestigd te ’s-Gravendeel en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76759199.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het leveren van producten en/of diensten.

4. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan opdrachtnemer opdracht verleent tot het leveren van producten en/of diensten.

5.  Coachee: degene die deelneemt aan een training, workshop, begeleidings-, advies- of coachtraject, indien hij/zij niet zelf de opdrachtgever is. 

6. Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, op het gebied van training, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, in de ruimste zin van het woord, die opdrachtnemer voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht. 

7. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel opdrachtnemer producten en/of diensten te laten leveren voor of ten behoeve van de opdrachtgever.

8.  Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever tezamen.

9. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving. 

10. Website: www.celinagroothuizen.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen en/of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

5. Opdrachtnemer kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Opdrachtnemer zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij/zij niet akkoord gaat met een wijziging in de algemene voorwaarden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.


6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Een uitgebrachte offerte door opdrachtnemer is geldig voor de in de offerte aangegeven datum. Indien er geen termijn is aangegeven is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de opdrachtgever het aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

2. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door opdrachtnemer aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3. Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft opdrachtnemer het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Opdrachtnemer kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- op typefout bevat.

Artikel 4. Aanmelding coaching, workshops en (online) trainingen

1. Aanmelding voor coaching, workshops en live trainingen vinden plaats door het aanmeldformulier op de website in te vullen of indien opdrachtgever zich voor een coaching, workshop en/of live training aanmeldt via e-mail. Na aanmelding vindt een (telefonische) intake plaats. Inschrijving is definitief wanneer opdrachtgever van opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de aanmelding ontvangt. 

2. Aanmelding voor een online training vindt plaats door het aanmeldformulier op de website in te vullen of indien opdrachtgever zich aanmeldt via e-mail. Na aanmelding ontvangt opdrachtgever de online training. Inschrijving is definitief wanneer opdrachtgever van opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de aanmelding ontvangt, dan wel indien opdrachtgever de online training ontvangt. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand wanneer opdrachtnemer een aanmelding van opdrachtgever heeft ontvangen betreffende de inschrijving van een coaching, workshop of (online) trainingen, dan wel indien de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan opdrachtnemer heeft gedaan inhoudende de aanvaarding van het aanbod van opdrachtnemer per e-mail. 

2. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven. 

3. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

4. De duur van het de training/coachtraject wordt tijdens het sluiten van de overeenkomst duidelijk tussen partijen gecommuniceerd. 

5.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (een deel van de) werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

6.  De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.

7. Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, of niet in gewenste vorm aan opdrachtnemer door de opdrachtgever zijn verstrekt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

9. Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de diensten worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. 

10. Indien opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de lever- of uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Prijzen en tarieven

1. Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen en reiskosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen. 


2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten. 


3. Indien opdrachtnemer een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten. 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. 

2. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen. 

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer. Dit schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

4. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

5. Bij niet tijdige betaling behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.   

6. In geval van niet tijdige betaling, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen. 

Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.  

7. In afwijking van hetgeen in het zesde lid bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen wordt aangeboden vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

8. Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. 

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

9. De door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. 

10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 

Artikel 9. Betalingsonmacht

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever: 

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest. 

Artikel 10. Herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegeven op de afgenomen dienst of het product heeft ontvangen.

3. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de (eventuele) verpakking daarvan. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk zou zijn.

4. Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product. 

5. Indien de consument gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit binnen 14 dagen schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken. 

6. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij/zij schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht.

7. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door opdrachtnemer gegeven instructies te worden geretourneerd. 

8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

9. Opdrachtnemer vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product/de dienst, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan opdrachtnemer. 

10. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling. 

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht

1. De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door opdrachtnemer, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij/zij zijn herroepingsrecht verliest zodra de opdrachtnemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

2. De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen. 

3. De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. 

4. De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 12. Opzegging en annulering(skosten)

1. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn daarvoor is verstreken, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van de reeds gemaakte kosten alsmede een door opdrachtnemer nader te bepalen schadevergoeding. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Opdrachtnemer is gerechtigd deze schadevergoeding, naast de betaling van de reeds gemaakte kosten als volgt te berekenen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

 • 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer;
 • 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen één week voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer;
 • 75% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer;
 • 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering na aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer.


2. Indien de opdrachtgever is overeengekomen in termijnen te betalen, vervalt deze betalingsregeling per direct en is het totale resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar door opdrachtnemer. De opdrachtgever is in dat geval verplicht het volledige bedrag per direct te voldoen aan opdrachtnemer.

3. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal opdrachtnemer vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

5. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een training, coaching, oefendagen en workshops te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan opdrachtnemer.

Artikel 13. Verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak verzet zal opdrachtnemer (on)kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze kosten te voldoen. Afspraken die verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze kosten te voldoen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 14. Voorbehoud van eigendom

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak verzet zal opdrachtnemer (on)kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze kosten te voldoen. Afspraken die verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze kosten te voldoen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 15. Risico-overgang en levertijd producten

1. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat producten goed en veilig worden verpakt. 

2. Een indicatie van de levertijd zal bij de aankoop duidelijk worden vermeld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld, wegens vertraging in de levertijd. 

3.  In overleg met opdrachtnemer, is het mogelijk een spoedbestelling te plaatsen. 

4. Indien een fout in het voorraadbeheer wordt geconstateerd, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid een product van dezelfde waarde uit te kiezen of te wachten totdat het product weer op voorraad is. 

5. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van producten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden geleverd aan de opdrachtgever, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derden, zijn gebracht.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien opdrachtnemer kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

2. Opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 17. Overmacht

1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, dan is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van de opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. In geval van overmacht zal opdrachtnemer zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

4. Indien de overmachtsituatie 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat opdrachtnemer al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert opdrachtnemer dit afzonderlijk. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in het tweede lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching of workshop. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten die tijdens of naar aanleiding van een training, coaching of workshop is ontstaan. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het aanleveren van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt. Lichamelijke en/of psychische klachten dienen voorafgaand aan een training, coaching of workshop aan opdrachtnemer te zijn vermeld.

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet behalen van beoogde doelstellingen en/of tegenvallen resultaten van opdrachtgever. 

9. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en producten. 

Artikel 19. Verjaring

Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

1.  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, teksten, adviezen, (online) trainingen, cursussen, tekeningen en/of andere geestesproducten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken en/of te exploiteren zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele opdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer aan opdrachtgever. 

3.  Na het einde van de overeenkomst hebben zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie, gegevens, documenten en/of materialen, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten. 

5. Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door opdrachtnemer en door derden geleden schade volledig te vergoeden. 

Artikel 21. Vertrouwelijkheid

1. Alle persoonlijke informatie die door opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld. 

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 22. Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zich naar redelijkheid inspannen om de een oplossing met opdrachtgever te vinden.

2. Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. De opdrachtgever is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten ook wenden tot een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris via de VMBN (www.vmbn.nl). De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op alle aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

‘s-Gravendeel, 2021

Algemene voorwaarden Celina Groothuizen Trainingen en Coaching

Mindfulness online
Compassie online
Traject online